ต้องการ...
ข้อตกลงการให้บริการ
26 มกราคม 2564
ข้อตกลงการให้บริการนี้ ("ข้อตกลง") เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ในนามเว็บไซต์ Teloga.com ("เรา" หรือ "เทโลก้า") และผู้ที่เข้าถึงหรือเข้าใช้งานเว็บไซต์ Teloga.com และบริการอื่นๆ ทั้งหมดของเทโลก้า ("คุณ")
บริการของเทโลก้า ("บริการ") ในข้อตกลงนี้ให้รวมถึงบริการที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์และที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ และรวมถึงช่องทาง สื่อ หรือรูปแบบของบริการทั้งหมดที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่อาจจะมีต่อไปในอนาคต
ด้วยการที่คุณเข้าถึงหรือเข้าใช้งานบริการ ("การใช้งาน") ถือว่าคุณยอมรับในข้อตกลงการให้บริการ และหากคุณเข้าถึงหรือเข้าใช้งานบริการหลังจากที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการให้บริการให้ถือว่าคุณยอมรับในข้อตกลงฉบับที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ด้วย
คุณยืนยันว่าคุณมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะให้ความยินยอมตามข้อตกลงนี้
การใช้งานข้อมูล
"ข้อมูล" หมายถึง ข้อความ ภาพ วิดีโอ เสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์อื่นๆ ทั้งหมดที่คุณเข้าถึงได้จากการใช้งานบริการ
เทโลก้าไม่รับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่เข้าถึงได้จากการใช้งานบริการจะมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ปราศจากการคลาดเคลื่อน และเทโลก้าไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเกิดมาจากการใช้งานข้อมูล และรวมถึงความเสียหายอันเกิดจากการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานข้อมูล
เทโลก้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการทำธุรกรรมหรือสัญญาระหว่างคุณกับบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้งานข้อมูล และเทโลก้าไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมหรือสัญญาดังกล่าว
"ผู้ใช้งาน" หมายถึง บุคคลที่เข้าถึงหรือเข้าใช้งานบริการ
คุณรับทราบว่าเทโลก้าให้บริการเพื่อให้เกิดการสื่อสารกันระหว่างผู้ใช้งานโดยไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมหรือสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
"ข้อมูลที่มาจากผู้ใช้งาน" หมายถึง ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนบริการซึ่งถูกส่งเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์โดยผู้ใช้งาน
เทโลก้าไม่รับรองว่าข้อมูลที่มาจากผู้ใช้งานจะมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือปราศจากการคลาดเคลื่อน
คุณมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลที่มาจากผู้ใช้งานด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจทำธุรกรรมและสัญญาใดๆ กับบุคคลอื่น โดยคุณทราบดีว่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้นให้คุณต้องทำธุรกรรมและสัญญากับบุคคลอื่น
เทโลก้าสงวนสิทธิ์ในการระงับไม่ให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้ในทุกกรณีและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การนำเข้าข้อมูล
"การนำเข้าข้อมูล" หมายถึง การส่งข้อมูล ข้อความ ภาพ วิดีโอ เสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์อื่นๆ ทั้งหมด ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ปรากฏอยู่บนบริการ โดยต่อไปจะเรียกผู้ที่ทำการนำเข้าข้อมูลว่า "ผู้นำเข้าข้อมูล" และเรียกข้อมูลที่ถูกนำเข้าว่า "ข้อมูลที่นำเข้า"
ผู้นำเข้าข้อมูลยืนยันว่าตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่นำเข้าหรือมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการใช้ข้อมูลดังกล่าว
ผู้นำเข้าข้อมูลยืนยันว่าข้อมูลที่นำเข้ามีความถูกต้อง ตรงตามความจริง ไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่ใช่เป็นการหลอกลวงหรือมีเจตนาในการทำให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อมูลนั้นๆ
ผู้นำเข้าข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลที่นำเข้าแต่เพียงผู้เดียว หากปรากฏว่าข้อมูลที่นำเข้านั้นขัดต่อกฎหมายหรือมีความเสียหายใดๆ อันเกิดจากข้อมูลดังกล่าว ผู้นำเข้าข้อมูลจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายและความเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
เทโลก้าไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นหากมีการสูญหายหรือการคลาดเคลื่อนไปของข้อมูลที่นำเข้า
ผู้นำเข้าข้อมูลยินยอมให้เทโลก้าใช้งาน ดัดแปลง ทำซ้ำ เผยแพร่ ข้อมูลที่นำเข้าได้ เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวปรากฏอยู่บนบริการในสื่อ ช่องทาง และรูปแบบของบริการต่างๆ ของเทโลก้าทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่อาจจะมีต่อไปในอนาคต โดยความยินยอมนี้ไม่สามารถเพิกถอนได้
ข้อมูลที่นำเข้าอาจถูกเผยแพร่สู่สาธารณะได้แม้ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารกันระหว่างผู้ใช้งาน ทั้งนี้การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะอาจเกิดมาจาก: 1.ความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์ 2.ความผิดพลาดของบุคคล 3.การเผยแพร่ข้อมูลโดยผู้ใช้งานคนอื่น 4.การเข้าถึงข้อมูลของบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง 5.การเผยแพร่ข้อมูลโดยเทโลก้าตามข้อเรียกร้องของผู้ใช้งานคนอื่น 6.การเผยแพร่ข้อมูลโดยเทโลก้าตามข้อเรียกร้องทางกฎหมาย 7.สาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ โดยเทโลก้าไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นหากข้อมูลที่นำเข้าถูกเผยแพร่สู่สาธารณะไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม
เทโลก้าสงวนสิทธิ์ในการระงับไม่ให้คุณนำเข้าข้อมูลได้ในทุกกรณีและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เทโลก้าสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลที่นำเข้าออกจากบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เทโลก้าสงวนสิทธิ์ในการไม่ทำตามคำร้องขอจากคุณเพื่อให้ลบข้อมูลที่นำเข้า
การขอรับข้อเสนอ
"การขอรับข้อเสนอ" หมายถึง การนำเข้าข้อมูลเพื่อขอรับข้อเสนอจากผู้ใช้งานคนอื่น
คุณรับทราบว่าเมื่อคุณได้ทำการขอรับข้อเสนอ สัญญาระหว่างคุณกับผู้ยื่นข้อเสนอยังไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่มีผู้ยื่นข้อเสนอให้คุณ และคุณไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ที่จะต้องตอบรับข้อเสนอหรือกระทำสัญญาใดๆ กับผู้ยื่นข้อเสนอ โดยเทโลก้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสัญญา ธุรกรรม หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ยื่นข้อเสนอและไม่ต้องรับผิดชอบต่อสัญญา ธุรกรรม หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ยื่นข้อเสนอในทุกกรณี
การยื่นข้อเสนอ
"การยื่นข้อเสนอ" หมายถึง การนำเข้าข้อมูลเพื่อยื่นข้อเสนอให้กับผู้ที่ขอรับข้อเสนอ
"ค่าธรรมเนียมการยื่นข้อเสนอ" หมายถึง เงินที่คุณชำระให้กับเทโลก้าเพื่อทำการยื่นข้อเสนอ
ค่าธรรมเนียมการยื่นข้อเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การยื่นข้อเสนอจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากที่มีการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นข้อเสนอและเทโลก้าได้ตรวจสอบการชำระเงินแล้วเท่านั้น ทั้งนี้การตรวจสอบการชำระเงินอาจใช้เวลาสูงสุด 3 วัน
หากคุณทำการยื่นข้อเสนอและผู้ที่รับข้อเสนอจากคุณได้ทำการปิดรับข้อเสนอในระหว่างที่คุณได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นข้อเสนอแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงิน คุณยังสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้โดยที่ผู้รับข้อเสนอจะยังคงได้รับข้อเสนอของคุณตามปกติแต่คุณไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมได้จากกรณีดังกล่าว
คุณรับทราบว่าเมื่อคุณทำการยื่นข้อเสนอ ผู้ที่ได้รับข้อเสนอไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ที่จะต้องตอบรับข้อเสนอของคุณ และสัญญาระหว่างคุณกับผู้รับข้อเสนอยังไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่คุณได้ทำการยื่นข้อเสนอ โดยเทโลก้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสัญญา ธุรกรรม หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้รับข้อเสนอและไม่ต้องรับผิดชอบต่อสัญญา ธุรกรรม หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้รับข้อเสนอในทุกกรณี
การส่งข้อความทางโทรศัพท์
คุณยินยอมให้เทโลก้าส่งข้อความทางโทรศัพท์ถึงคุณ
เทโลก้าไม่ต้องรับผิดชอบและไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมในกรณีที่ไม่สามารถส่งข้อความทางโทรศัพท์ถึงผู้รับข้อความได้แม้ว่าจะมีการระบุไว้ในข้อมูลของบริการว่าจะมีการส่งข้อความทางโทรศัพท์ ทั้งนี้เพราะการส่งข้อความทางโทรศัพท์อาจไม่สามารถทำได้ในหลายกรณี เช่น มีความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์ มีความผิดพลาดหรือมีการยับยั้งไม่ให้ส่งข้อความโดยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ มีความผิดพลาดหรือมีการปิดกั้นข้อความโดยผู้รับข้อความ และรวมถึงกรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
คุณยืนยันว่าจะไม่เข้าใช้งานด้วยอุปกรณ์ที่คุณไม่สามารถดูแลความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ที่อาจมีบุคคลอื่นเข้าใช้งานต่อจากคุณ
คุณยินยอมให้เทโลก้าใช้เทคโนโลยีคุกกี้ในการระบุตัวตนของคุณ และยินยอมให้จดจำหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นของคุณเอาไว้เพื่อที่คุณจะสามารถนำเข้าข้อมูลได้โดยไม่ต้องยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำอีก
คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหากมีการนำเข้าข้อมูลโดยผ่านอุปกรณ์ของคุณและมีการระบุตัวตนโดยใช้เทคโนโลยีคุกกี้ว่าเป็นคุณ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้ที่นำเข้าข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเองก็ตาม โดยคุณมีหน้าที่ในการลบข้อมูลคุกกี้ออกจากอุปกรณ์ของคุณทุกครั้งหากไม่ต้องการให้มีการระบุตัวตนดังกล่าว
แม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับให้บริการ แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับให้บริการจะมีความปลอดภัย ปราศจากโปรแกรมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ปราศจากมัลแวร์ หรือปราศจากการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยเทโลก้าไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดมาจากสาเหตุดังกล่าว
ความเป็นส่วนตัว
คุณได้อ่านและให้ความยินยอมใน นโยบายความเป็นส่วนตัว